Вкуси България със SlowTours.bg

Нови правила по подмярката за подкрепа на фермерските пазари

0

Част от правилата за прилагане на подмярката за подкрепа на фермерските пазари да бъдат променени, обсъдиха участниците в работната група „Малки стопанства и къси вериги на доставка“ на заседание в Стара Загора. Целта е да се стимулират малките стопанства и микропредприятията, фермерите от планинските и полупланинските райони, да се разшири радиусът на произход на предлаганите продукти, който в момента е до 75 км. Очаква се подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки” да отвори прием за проекти тази есен.

„Подмярката е много необходима за развитието на малките фермери и преработватели на храни, но концепцията й не е съвсем актуална – разписвана е преди 6 години, когато фермерските пазари тепърва прохождаха. Сега ситуацията е доста по-различна”, коментира Гергана Кабаиванова, инициатор на първите фермерски пазари у нас и управител на фондация „Локалфууд.БГ”.

Много от малките производители излязоха на светло

„В страната има над 20 действащи фермерски пазари, които се утвърдиха като устойчиви модели за развитието на малките производители. Те събудиха огромен потребителски интерес и култура, които се пренесоха не само в градските общности, но и в модерните ресторанти в цялата страна, в магазини, дори и в някои хипермаркети.

Мотивираха десетки производители да излязат от сивия сектор, да развият иновативни продукти, маркетингови подходи и канали за директни продажби, подобриха значително общото представяне на фермерските и занаятчийските храни и не на последно място – подобриха отношението на БАБХ към тези храни”, изтъкна Кабаиванова. Причината за бума на фермерските пазари, според нея, е че те са инициирани от гражданското общество, което търси алтернатива на индустриалните храни.

Гергана Кабаиванова

Гергана Кабаиванова

„Към момента обаче потребителският интерес изпреварва значително предлагането, заради което подмярка 16.4 ще бъде много ценна. Би следвало тя да балансира пазара и да доведе до повече регистрирани производители, като стъпи на вече успешния опит на фермерските пазари”, подчерта Гергана Кабаиванова.

Правилата ще защитават малките стопани и микропредприятията

Затова участниците в работната група, сред които представители на фермерски пазари, браншови асоциации в земеделския сектор, неправителствени организации и Национална селска мрежа, днес изпратиха до министерството на земеделието предложения за промени на правилата на подмярка 16.4 за подкрепа на фермерските пазари.

Едно от тях е най-малко 75% от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или местен пазар, да попадат в категорията малки земеделски стопанства (с икономически размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем и микропредприятия по смисъла на ЗМСП), или да са одобрени за подпомагане по мерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020. Целта е средствата да отиват целево при малките, тъй като има много преработватели и фирми с малки земеделски стопанства, но с големи обороти и персонал.

Ще има ли промяна в дефиницията за фермерски пазар?

Друга искана промяна е в дефиницията за местен пазар. Според сегашната, това са „пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител“. Представителите на организациите, организиращи фермерските пазари в градовете, посочиха, че това изискване е силно ограничително и че трябва да се увеличи радиусът на произход на предлаганите продукти.

Работна група фермерски пазари

Предложенията на работната група днес бяха внесени в МЗХГ

„Така както са разписани определенията за местни пазари в момента, ограниченията за бенефициери и приоритетите за бенефициенти, не се взима предвид опитът на фермерските пазари. Ако условията не се променят, съществува реален риск да се създадат псевдопазари, които да източат средства на ПРСР и в крайна сметка да компрометират добрите резултати на фермерските пазари”, заяви Гергана Кабаиванова.

75% от пазарите в момента се организират от търговски дружества

Според проучване, в което са взели участие фермерските пазари в Пловдив, Бургас, Варна и Монтана, 75% от пазарите в момента се организират от търговски дружества и 25% от неправителствени организации. Най-много участници имат фермерските пазари във Варна и Пловдив, като 76 на сто от тях са редовни, а 24% сезонни. Профилът на участниците е 42% преработватели (ЕООД, ДЗД, кооперации, ООД), 39% регистрирани земеделски производители по Наредба 3, 17% търговци на дребно и 2% организации с нестопанска цел. 75 на сто от фермерските пазари в страната се организират всяка седмица. Половината от всички местни пазари се правят върху частни терени, а ¼ избират локацията на общинските пазари.

Какви са условията за финансиране по подмярка 16.4?

Предвидени са възможности за две фази за кандидатстване за подкрепа:

  • Първа фаза (незадължителна) – подпомага се за една година с 5000 евро за проучвания за приложимост и с 10 000 евро за стимулиране на интерес и разширяване на състава.В рамките на първата фаза обединението може:- да провежда разяснителни семинари и срещи;
    – да си наеме експерти за извършване на маркетингови и други анализи, за разработване на бизнес плана и инвестиционния план, както и планиране на дейностите за популяризиране.
  • Втора фаза – подпомага се изпълнението на бизнес плана и инвестиционния план.

Допустимите разходи са два вида:

– стандартни разходи :

– текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за обединение за местен пазар – за административните и логистични дейности. Например за заплати на екип, който ще организира работата, наем на офис и консумативи, за пътуване с цел организиране на дейностите;
– разходи за популяризиране на пазара – 20 000 евро на година;
– преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции, съгласно представени бизнес план и инвестиционен план:

инвестиционни разходи:

– за закупуване на хладилни камери, конструкции за извършване на продажбите, закупуване на транспортни средства за доставяне на продукцията от фермите до пазара; изграждане на малката инфраструктура на местния пазар;

– други преки разходи:

– разходи за наем на терена, на който е изграден местния пазар;
-заплати на продавачи или друг персонал, необходим за функционирането на местния пазар.

Споделете.

Коментирайте

Close