Нови срокове за сертификати на биопроизводителите със субсидии по мярка 11

0

Важни срокове за биопроизводителите, получили подпомагане по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., ще бъдат променени с поправки в Наредба 4 за прилагането й. Измененията засягат изискванията за предоставяне на писмени доказателства от биопроизводителите за прилагането на мярка 11, както и сроковете за издаване на сертификати за биологично производство.

В текстовете на Програмата за развитие на селските райони за мярка 11 “Биологично земеделие” е заложено изискването най-късно до 30 септември в края на петгодишния период на прилагане на дейността биопроизводителите поне веднъж да получат сертификат, че произведената от тях растителна или животинска продукция съответства на правилата на биологичното производство.

Документът удостоверява състоянието на всеки един от парцелите и произведената продукция от тях, а кандидатите за подпомагане по мярка 11 прилагат копие на документ поне веднъж от поемане на задължението, но най-късно до 30 октомври на петата година от поемането му.

13 фирми, които имат разрешение да контролират за съответствие на биологичното производство, са изпратили писмо до аграрното министерство, с което припомнят, че голяма част от биопроизводителите в системата на контрол отглеждат култури, които плододават по-късно и съответно реколтата от тях се прибира най-рано през септември. По тази причина не е възможно контролиращото лице да издаде в срок сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведената от тях биологична продукция.

На 4 септември 2019 г., на среща с представители на ДФ “Земеделие” и МЗХГ, контролиращите фирми са посочили, че с така определените срокове много от биопроизводителите няма да успеят да покрият изискванията по ПРСР. Поискано е и количеството произведена продукция да е общо според културата и продукта, а не отделно от всеки парцел или животно, както е досега. Мотивите са, че искането за посочване на добивите от конкретен парцел или животни води до създаване на административна тежест, при условие, че се сертифицира общото количество продукция.

Промените в наредбата предвиждат удължаване на сроковете с един месец и уеднаквяването им по всички направления от мярка 11 – биологично растениевъдство, биологично пчеларство и биологично животновъдство. Проектът за изменения на наредбата е публикуван за обществено обсъждане до 19 септември в електронния Портал за обществени консултации.

Споделете.

Коментирайте

Close