Отварят подмярка 4.1 с тежки изисквания за напояване

0

Приемът на проекти по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. започва на 26 октомври и ще продължи до 7 декември 2016 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро, става ясно от заповедта на аграрния министър Десислава Танева. При този прием има съществени новости и изменения, посочват експертите от Фондация “ИнтелиАгро”:

1. Освен орехите, тиквите и дините, изключени от приоритетните за подпомагане сектори са и следните култури:

етерично-маслени и медицински: резене, левзея, чувен;
зеленчукови: савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле;
овощни: бадеми, лешници.

2. Новият критерий за история и заетост на стопанствата, който носи 10 допълнителни точки, ще се доказва със следните документи:
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години (2013, 2014, 2015), заверена от кандидата и НСИ;
Копие от годишни данъчни декларации за предходните 3 финансови години, заверени от съответната ТД на НАП.

3. Ще има нов калкулатор за изчисляване на допустимите конски сили за стопанството, който приравнява и ЖЕ (животински единици) към декари, но той още не е одобрен и окончателно приет от МЗХ.
Онези от вас, които ще кандидатстват в рамките на предстоящия прием по подмярка 4.1, е необходимо да се пререгистрират по Наредба 3 за новата стопанска година, за да подадат проекта с новите анкетни карти.

4. Инвестициите за напояване, като изцяло нова възможност, както и условията за кандидатстване с такива, са подробно описани в Наредбата за изменение за прилагане на на подмярка 4.1, публикувана преди дни в Държавен вестник.  Според експертите обаче изискванията за проекти за напояване са много тежки, а самите съгласувателни процедури по отделните закони и наредби отнемат близо девет месеца. На практика това означава, че до 7 декември е практически невъзможно да се набавят нужните документи от различните институции.

Според новосъздадения в Наредбата чл. 28а, “(1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за напоителни системи, ако:

1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;
3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

(2) Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:

1. осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ План за управление на речните басейни най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро количествено състояние – за подземните води;
2. осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ План за управление на речните басейни и е обосновано изключение по чл. 156в или 156е от Закона за водите.
(3) Условията по ал. 2 не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води.

Средни стойности на КПД в клонове на Напоителни системи
Клон на НС/Речен басейн (РБ)
КПД на НС
КПД на НС в  %
РБ Черно море
Бургас
0,19
19,00 %
Шумен
0,03
3,00 %
Варна
0,72
72,00 %
РБ Дунав
Монтана
0,74
74,00 %
Плевен
0,21
21,00 %
Русе
0,64
64,00 %
Севлиево
0,39
39,00 %
София
0,39
39,00 %
Търговище
0,11
11,00 %
Велико Търново
0,01
1,00 %
Видин
0,54
54,00 %
Враца
0,68
68,00 %
Източноегейски РБ
Хасково
0,19
19,00 %
Пазарджик
0,36
36,00 %
Пловдив
0,51
51,00 %
Сливен
0,44
44,00 %
Стара Загора
0,36
36,00 %
Ямбол
0,44
44,00 %
Западноегейски РБ
Дупница
0,63
63,00 %
Гоце Делчев
0,54
54,00 %
Перник
0,53
53,00 %
Сандански
0,54
54,00 %

 

Коефициент на полезно действие (КПД)за действащи Сдружения за напояване по области – придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване
Област/Сдружение за напояване – бр.
КПД на сдруженията за съответната област
КПД в %
1.
Област Видин – 1 бр.
0,49
49,00 %
2.
Област Плевен – 2 бр.
0,45
45,00 %
3.
Област Търговище – 4 бр.
0,36
36,00 %
4.
Област Варна – 7 бр.
0,72
72,00 %
5.
Област Пловдив – 13 бр.
0,61
61,00 %
6.
Област Стара Загора – 10 бр.
0,48
48,00 %
7.
Област Сливен – 11 бр.
0,55
55,00 %
8.
Област Кърджали – 1 бр.
0,32
32,00 %

 

(4) Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно увеличение на напояваната площ, трябва да не оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда, което е преценено по съответната процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

(5) Инвестициите по ал. 4, за които екологичното или количественото състояние на водното тяло, което се засяга, е определено в по-ниско от добро състояние, в съответния действащ План за управление на речните басейни трябва да включват и инвестиции в съществуваща напоителна система и по предварителна оценка да осигуряват:

1. най-малко между 15 на сто и 25 на сто потенциална икономия на вода съгласно техническите характеристики на съществуващата инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия в рамките на система за съответното земеделско стопанство.
(6) Условията по ал. 5 не се прилагат, ако снабдяването с вода на инвестициите по проекта се извършва от съществуващ язовир, въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и за който в План за управление на речния басейн на Басейнова дирекция за управление на водите са планирани мерки, свързани с определяне на лимит за общо водочерпене или за осигуряване на минимален отток след язовира и не е налице нарушение на тези мерки или изисквания.

(7) За проекти с инвестиции по ал. 1 трябва да има разработен инженерен проект от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.
(8) Инженерният проект по ал. 7 трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и трябва да показва изпълнение на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
(9) Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.“

Инвестициите за закупуване на земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

Във втория прием ще бъдат допустими и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Споделете.

Коментирайте

Close