Вкуси България със SlowTours.bg

Режат допустими разходи по инвестиционната подмярка 4.1

0

Земеделското министерство променя наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. Това става ясно от предложението за поправки на зам.-министър Васил Грудев, публикувано на сайта на МЗХ. Предвижда се намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Друго предложение е за намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро.

Ще бъде намалено и максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Свива се и интензитетът на финансовата помощ по проектните предложения, а добавките към базовия размер от 50% на финансовата помощ се лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на подмярката. Добрата новина е, че допустими за подпомагане стават дейности и инвестиции за напояване.

Променят се критериите за оценка по подмярка 4.1 – проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство” и “Етеричномаслени и медицински култури” ще получават по 19 точки, а проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3– 20 точки.

Промени има и при критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната“, по който се предоставят 9 точки. Занапред проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен ще получават 1 точка, област Ловеч – 2 точки, а в областите Видин, Враца и Монтана – по 5 точки. Максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.

При проектите на стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към
биологично производство на продукти, по който се предоставят максимален брой от 15
точки, предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритетът за стопанства
в преход към биологично производство на продукти. Предложението за нов текст е следното: „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване – „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на
биологични продукти“.

Васил Грудев предлага нов критерий за оценка, насочен към устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства. Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най
– малко три години към момента на кандидатстване, ще получават 10 точки , а изискването е средният брой на персонала от последните три години да е най–малко 5 и да бъде запазен.

Ще има и нов критерий за оценка, който е насочен към допълнително насърчаване на интегрирания подход.
Предложението за текст по критерия е проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях, да получават 10 точки като над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на
друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях. Така максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“ от 8 точки се увеличава на 18 точки.

Споделете.

Коментирайте

Close