Пловдив е с най-много проекти за инвестиции в стопанствата

0

Фермерите в Пловдивско са най-активни с проектите за инвестиции в стопанствата, които се финансират по подмярка 4.1. През 2015 г. те са подали най-много проекти – 298 бр. със сума на заявената субсидия от 103 412 603.69 лв. Най-малко – 7 бр. и сума на заявена субсидия 2 988 786.42 лв., са подадените проекти в област Смолян, показва най-новият анализ на Държавен фонд “Земеделие”.

От 14 април 2015 г. до 8 юни 2015 г. бе обявен първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Определеният бюджет е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро /293 370 000,00 лв./, като впоследствие той е увеличен с 14 851 200, 01 евро /29 045 976,98 лв/, а през октомври 2016 година се допуска наддоговаряне с условна клауза на проекти извън бюджета по приема до левовата равностойност 49 455 360, 00 евро /96 724 793,09 лв./.

В този прием според приложимата наредба, максималния размер на финансовата помощ е между 50 и 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в зависимост от условията, на които отговарят различните бенефициенти. За периода на прием са приети 3 362 бр. заявления за подпомагане. Размерът на заявената финансова помощ по приетите заявления за подпомагане е в размер на 1 232 507 730,5 5 лв., т.е. надхвърля над 4 пъти определения бюджет по заповед за прием и проектните предложения се обработваха в условията на ограничен бюджет.

След приключване разглеждането на заявленията за тяхната допустимост към септември 2017 г. по подмярката има сключени 939 договора с одобрени инвестиционни разходи 603 183 859.55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779
453.14 лв. Подобно на броя подадените заявления и при сключените договори се запазва тенденцията водеща да е област Пловдив със 76 бр. сключени договори и с одобрена субсидия от 27 888 776.01 лв, но последното място този път е за София (град) само с един договор с одобрена субсидия 1 844 255. 57 лв.

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР за периода 2014-2020 г. за приоритетни сектори за финансиране са определени:

– сектор „Плодове и зеленчуци”;
– сектор „Животновъдство”;
– сектор „Етерично – маслени и медицински култури”;
– или проекти с комбинация от изброените сектори

Броят на договорите с инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци” са 393 или около 41,85% от всички сключени договори за подпомагане. Съответно одобрената субсидия е 136 575 470.26 лв., което е 37,34% от общо одобрената субсидия на всички проекти по приема. Най-много одобрени в сектор „Плодове и зеленчуци” са в област Бургас – 36 договора, а най-малко в София град и обл. Смолян – по един договор. Макар в област Бургас да е най-голям процентът на одобрени
проекти – 9.16%, не там е най-висок процентът на одобрените субсидии, а в област Пловдив (7.29%). А област Смолян е на последното място с 0.25% по брой проекти и с 0.03% на одобрените субсидии.

При проектите, одобрени за подпомагане в сектор „Животновъдство” броят на подписаните договори за подпомагане е 332 или 35,36% от общия брой на сключените договори. Одобрената субсидия за тези проекти е в размер на 150 582 570.07 лв., което прави 41,17% от общата одобрена субсидия за целия прием. Най-голям брой договори са сключени за област Плевен – 30 бр., а най-малък брой договори са подписани за област Смолян – само 3. Макар област Плевен да е първо място по брой одобрени проекти в сектор „Животновъдство”, то това не е така по отношение на одобрената
субсидия. Най-голям дял в сектора от одобрените средства е в област Пазарджик, а най-малък в област Варна – 0.87% от общо одобрените субсидии в сектора.

Общият брой на одобрените проекти и получили точки по критерии за оценка в сектор „Етерично – маслени и медицински култури” е 84, което прави близо 8,95% от общия брой подписани договори. Договорената субсидия е в размер на 23 560 347.52 лв., което представлява 6.44 % от общо одобрената субсидия за целия прием. Най-много са договорените проекти в области Пловдив и Стара Загора – по 14 броя. С по 1 договор са области Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. В област Видин договорите са само два, което показва, че за този приоритетен сектор Северозападен район е най-слабо представен.

При проектите извън приоритетните сектори, които са извън списъка с култури и видове животни в обхвата на
приоритетни сектори, например заявления свързани със зърно производство – пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, фуражи – люцерна, сено, винени лозя, отглеждане на гъби и др., общият брой на проектите, които са одобрени, но извън определените приоритетни за финансиране сектори е 116, което прави 12.35% от общо одобрените
заявления за подпомагане. Одобрената субсидия за тях е 51 370 310.03 лв. или 14,04% от общо одобрената субсидия за финансиране.

При сключените договори извън приоритетни сектори най-голям е броя на тези в област Хасково – 17, а по един договор има в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник. Най-голям е относителния дял на одобрената
субсидия в област Плевен – 11.41%, а под 1% са в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник.

Най-голям брой договори са сключени за приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци” – 41,85% от всички сключени договори по приема, а най-голяма субсидия (150 582 570,07 лв.) е била договорена за сектор „Животновъдство”. Броят на проектите, които са свързани с биологично производство, е 404 бр. с одобрени субсидии на стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената субсидия.

Най-много одобрени проекти като брой, свързани с биологично земеделие, има в област Хасково – 38 броя на обща стойност на заявената субсидия 11.700 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник по 1 брой със стойност на заявената субсидия, съответно 351 027.00 лв. и 54 906.47 лв.

Споделете.

Коментирайте

Close