Вкуси България със SlowTours.bg

Как да подготвим успешен проект по подмярка 4.1?

0

Ако искате да обновите част от оборудването в своето стопанство и имате добра идея за проект, можете да кандидатствате по подмярка 4.1. Но дали ще успеете да наберете достатъчен брой точки, така че проектът ви да получи финансиране? Поемате риска да платите на консултантска компания, на технолози, на архитекти, да похарчите не малка сума, и накрая проектът ви да не бъде одобрен.

Несигурността на фермерите до голяма степен се дължи на опита им от предишния прием по подмярка 4.1, при който 2/3 от подадените проекти не бяха одобрени. другите, които все пак събраха необходимия брой точки, бяха чувствително орязани откъм финансиране. Някои от проектите отпаднаха и заради недобросъвестни консултанти с ниско ниво на компетентност, заради които много качествени предложения бяха отхвърлени.
За да бъдете по-успешни при следващия прием по подмярка 4.1, от “ИнтелиАгро” дават няколко съвета.

Започваме с това, че индикативният график, публикуван от МЗХ за приема на проекти по различните мерки през 2016 г., изглежда няма да бъде спазен. Различни неуредици, свързани с напояването, както и гласуваните промени в подмярка 4.1, които трябва да бъдат одобрени и от Европейската комисия, ще забавят така очаквания прием поне до август, а по-вероятно – до септември. И въпреки, че това разгневява мнозина, отлагането все пак дава възможност за по-прецизна подготовка на проектите, съобразно новите правила.

И тъй като истината се крие в детайлите, обръщаме специално внимание на тях, а по-долу сме се опитали да обобщим най-важното, което трябва да знаят бенефициентите от различните сектори, когато преценяват шансовете си за кандидатстване по подмярка 4.1 на ПРСР през 2016 г.

Животновъдство

Без значение дали искате да обновите сградния фонд и оборудването на съществуващ животновъден обект или да изградите чисто нова ферма по последен образец, проектът ви има всички шансове да бъде одобрен през предстоящия прием. Стига инвестициите в ДМА (напр. строителство/реконструкция на обор и прилежащото оборудване – централен млекопровод, доилна зала и пр.) да бъдат над две трети от планираната инвестиция, което би могло да осигури максимален брой точки за енергийна ефективност и да доведе до създаването на поне едно ново работно място.

Може ли да получи финансиране подобен проект, който няма да се реализира на територията на селска община? Отговорът е да, стига фермата да има поне тригодишна история и пет души средносписъчен брой на персонала за 2012-2015 г., както и инвестицията да се изпълнява на територията на необлагодетелстван район (НР).

Овощарство

Тук проектите, които ще имат успех са свързани с добавяне на стойност към продукцията чрез заготовка – охлаждане, сортиране, пакетиране, складиране. Инвестицията в хидрокулер, калибратор, плодохранилище, е абсолютна необходимост за всеки производител, който сериозно се е ориентирал към експортните пазари, а и към работа с търговските вериги.

Към такъв проект спокойно може да се добавят разходи за създаване на ново, интензивно насаждение със защитна конструкция и напояване, както и нов трактор. Отново важното е да се покрие изискването поне две-трети от инвестицията да бъде в ДМА, различни от земеделска техника и да се открият нови работни места.

Ако инвестицията не е в селски район, НР е абсолютно задължително условие, като е много вероятно да трябва да се търси възможност за покриването и на други критерии.
Зеленчукопроизводство

Както и при овощарството, проектите следва да бъдат насочени към добавяне стойност към продукцията, т.е. към някакъв вид заготовка (миене, сортиране, пакетиране) и съхранение на зеленчуците. От ключова важност за успешния проект би била възможността да се наемат повече хора на постоянен трудов договор.

Друг вариант за успешен проект е изграждането и оборудването на оранжерия. Задължително е инвестицията да бъде в селски район и също да създава нови работни места.

Зърнопроизводство

Тук новите критерии открехват вратичката за производителите, които в предходния прием бяха практически изключени. И все пак, единственият шанс за успешен проект в сферата на зърнопроизводството е, за склад за зърно и то ако кандидатът отговаря на абсолютно всяко едно от следните изисквания:

  • Да е в селски район;
  • Да е в необлагодетелстван район или НАТУРА;
  • Да има поне тригодишна история и пет души средносписъчен брой на персонала за 2012-2015;
  • Да създаде минимум 6 нови работни места;

Заслужава си да отбележим, че особено за по-големите зърнопроизводители (тези, отговарящи на критерия за история) се отварят отлични възможности за разширяване на дейността в нови направления. Едно логично надграждане на зърнопроизводствено стопанство би било създаването на животновъдна ферма, която да усвоява произвежданите фуражи, създавайки добавена стойност.

Инвестицията в трайни насаждения или оранжерийно производство също може да разнообрази източниците на приходи при осигуряване на значително по-висока доходност от единица площ.

Време е за сериозните проекти!

Ако трябва да обобщим – време е за сериозни проекти и добре обмислени инвестиции. Много добри идеи биват опорочени от сляп стремеж към „лесните“ субсидии. Същевременно „кухите“ проекти си остават такива и, дори да получат одобрение, не водят до устойчивост. Ето защо за пореден път призоваваме към бизнес ориентирани инвестиции, насочени към задоволяването на нуждите на пазара и сме насреща, за да ви помогнем да осъществите всяка своя идея; да ви „приземим“ или да ви дадем криле, в случай че имате нужда от това. Защото успешният агробизнес трябва да стъпва върху добър анализ, реалистични прогнози и експертни съвети.

Споделете.

Коментирайте

Close