Удължават сроковете за изпълнение на договорите по инвестиционните схеми

0

Управителният съвет на ДФЗ реши да удължи сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019 г. по трите схеми за държавни помощи: “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” и “Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца. Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в България заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Дава се възможност за авансови плащания за инвестиции в растениевъдството

В същото време ДФЗ реши да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Одобреният бюджет за 2020 г. по схемата е 18,6 милиона лева, като с този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор растениевъдство. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Споделете.

Коментирайте

Close