Вкуси България със SlowTours.bg

БАБХ въвежда серия тежки правила за отглеждане на прасета след чумата

0

Държавата въвежда множество тежки изисквания, ако искаме отново да гледаме прасета след принудителната им евтаназия заради Африканската чума по свинете това лято.  Правилата са толкова сериозни, че мнозина от малките стопани едва ли ще могат да отговорят на тях, коментират свиневъди в страната.

Големите свиневъдни комплекси бързат да зареждат отново с животни, някои от тях дори вече са договорирали живи прасета, но все още нямат яснота кога и при какви условия могат да населват. БАБХ вече е изготвила проект на т. нар. стандартна оперативна процедура за репопулация на свинефермите, но опасенията ни са, че текстовете предвиждат субективна преценка от БАБХ, която ще ги бави неясно колко дълго, коментират от бранша. По думите на свиневъдите, проектът ще търпи изменения и не е ясно кога ще започне да се прилага – дали след влизането в сила на новия Закон за ветеринаромедицинската дейност, или пък ще е част от други документи, в т.ч. нова наредба за определяне размера на обезщетенията.

Според текстовете, залегнали в замислената от БАБХ процедура, повторно населване на свине в животновъден обект, в което е констатирана Африканска чума по свинете, ще става след предварително уведомление до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните на територията. За целта обаче стопаните на прасета и собствениците на свиневъдни комплекси трябва да са изпълнили редица условия:

 • съответният животновъден обект е регистриран съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • има въведени всички мерки за биосигурност, съгласно нормативната база;
 • има изготвен индивидуален контингенс план за борба със заразни заболявания, който е одобрен от директора на съответното ОДБХ (с изключение на обекти за лични нужди);
 • има изготвен план за биосигурност на животновъдния обект, който е одобрен от директора на съответното ОДБХ и изготвен график за контрол и верификация на този план (с изключение на обекти за лични нужди);
 • направена е оценка на епизоотичния риск от Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) за животновъден обект. Взима се предвид изискването за свобода от заболяването в зона с радиус 40 км около животновъдния обект;
 • извършена е проверка за реалното състояние по отношение на изпълнение на посочените по-горе мерки от официален ветеринарен лекар.

След положителна оценка на епизоотичния риск и становище от официален ветеринар от извършената предварителна проверка за обективното състояние на свинефермата или стопанството, може да се вкарат животни, но при следните условия:

 • Повторното въвеждане на прасета в свиневъден обект регистриран по реда на чл. 137, ал. 11 от ЗВД, в който е констатирано огнище на Африканска чума по свинете, не се извършва до изтичането най-малко на 12 месеца след приключване на заключително почистване и дезинфекция, а при необходимост и дезинсектизацията на засегнатия свиневъден обект.
 • Повторното въвеждане на прасета в свиневъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1, в който е констатирано огнище на АЧС, не се извършва до изтичането най-малко на 40 дни след приключване на заключително почистване и дезинфекция. Ефективността на извършената дезинфекция се доказва с протоколи от извършени лабораторни изследвания, които се предоставят на ветеринаря.
 • Повторното въвеждане на прасета се извършва, като се взима предвид видът на отглеждането им (открито или закрито) в свиневъдни обекти. Ако появата на болестта в свиневъдния обект не е свързана с пренасяне от вектори (кърлежи от р. Ornithodoros), се прилагат следните процедури:

По отношение на свиневъдните обекти за отглеждане на открито:

 • Повторното въвеждане на прасета започва с въвеждането на прасета – индикатори (сентинели), които са били предварително изследвани и са дали отрицателен резултат за наличието на вирус и антитела срещу вируса на африканска чума по свинете и произхождат от свиневъдни обекти, в които не са наложени никакви ограничения, свързани с африканска чума по свинете;
 • Във всяко помещение в заразения свиневъден обект се настаняват най-малко 10 – 15 прасета в помещение, след 45 дни престой, от тях се вземат проби, които се изследват за наличието на вирус и антитела срещу вируса на африканската чума по свинете съгласно ръководството за диагностика.
 • Прасетата – индикатори (сентинели) не могат да напускат свиневъдния обект, преди да са се получили отрицателни резултати от вирусологичните и серологичните изследвания.
 • При всички други начини на отглеждане на прасетата (с изключение на открито):
 • повторно въвеждане в свиневъдния обект се извършва в съответствие с мерките, предвидени по точки от 2.3.1 до 2.3.3 или на основание на резултатите от лабораторните изследвания на въведените прасета, при условие че:

– всички прасета пристигнат в рамките на 20 дни и произхождат от свиневъдни обекти без наложени никакви ограничения, свързани с африканска чума по свинете;
– прасетата в стадото за повторно въвеждане серологично и вирусологично са изследвани съгласно ръководството за диагностика и пробите за това изследване се вземат най-рано 45 дни след пристигането на последните прасета в свиневъдния обект.
– броят на пробите, които се взимат е при спазване на схема за откриване на 10 % разпространение с 95 % достоверност.

Когато появата на болестта в свиневъдния обект е причинена от вектори (кърлежи от р. Ornithodoros), свиневъдният обект не се заселва повторно най-малко 6 седмици, с изключение на случаите:

 • когато успешно са проведени конкретни дейности за унищожаване на векторите от помещенията и местата, където ще се отглеждат прасетата, или местата, които могат да бъдат в контакт с вектора, извършени под официален надзор;
 • когато присъствието на вектора не представлява сериозен риск от пренасяне на Африканска чума по свинете;
 • Пълно повторно зареждане на свиневъдния обект се допуска само след получени отрицателни резултати от всички свине за наличие на вируса и антитела срещу вируса на Африканската чума по свинете, изследвани съгласно ръководството за диагностика, на прасетата – инидкатори (сентинели).

Въвежда се забрана от официалния ветеринарен лекар прасетата да напускат свиневъдния обект след пълното повторно въвеждане в него до извършването на нови вирусологични и серологични изследвания с отрицателен резултат за наличие на антитела срещу вируса на Африканската чума по свинете.

Не се допуска населване на животновъдни обекти, намиращи се в предпазна и наблюдавана зона на констатирано огнище на АЧС и инфектирана зона (най-малко 200 кв. км ) около положителен случай на АЧС при дива свиня. Не се допуска повторно въвеждане на свине в свиневъдни обекти за лични нужди, намиращи се в предпазна или наблюдавана зона на друго констатирано огнище на АЧС или в инфектирана зона.

В писмена форма БАБХ може да откаже населване на свине в животновъден обект, въпреки спазените условия, ако той попада в зона с наложени мерки за контрол и ограничаване на заболяването Африканска чума по свинете.

Преди дни Агенцията по храните събра на среща представители на свиневъдния сектор, за да изслуша мнението им по процедурата за повторно заселване на фермите със свине. Много от предложенията не бяха приети от свиневъдите и БАБХ тепърва ще очаква официални становища на свиневъдните асоциации.

Споделете.

Коментирайте

Close