Кой ще спечели и кой ще загуби от последните поправки в Закона за земята?

0

Нова бюрократична преса е надвиснала над главите на най-малките собственици на земеделска земя, заграбена и обработвана с цел източване на субсидии от съмнителни наематели. Тази мрачна картина очертават приетите на 21 юни 2018 г. последни поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗПСЗЗ), записани незнайно защо в заключителните разпоредби в Закона за рибарството и аквакултурите и обнародвани на 3 юли в Държавен вестник.

От тях става ясно, че не измамниците трябва да доказват законовото си право да обработват земята, какъвто бе първоначалният замисъл, а това се очаква да направят ощетените собственици на земя, стига да знаят кой и с какви документи е заграбил имотите им.

Вместо да помогнат на измамените собственици на земя, законотворците ги карат да доказват това с декларации

Поредните ремонти на закона за земята обаче засягат пряко хората, чиято земя е била заграбена незаконно с фалшиви пълномощни от нечестни земевладелци на много места в страната. Повод за законовите поправки станаха десетките жалби на земеделски производители и собственици на земя от цялата страна, в които сезират националния омбудсман Мая Манолова за опити за злоупотреби и порочни схеми на отдаване под наем на плодородни имоти, без тяхното знание и съгласие.

“Само в един измамен договор са засегнати над 600 имоти. Схемата позволява несобственици да сключват договори за наем на чужд имот за срок от 3 години, без знанието на стопаните. Освен това нотариусите сега заверяват договорите без проверка на собствеността. Договорите се регистрират в службата по вписванията отново без проверка.

Националният омбудсман Мая Манолова: Измаменият ще сее, а измамникът ще жъне

Мая Манолова

Мая Манолова, омбудсман на България

Създава се ситуация, “измаменият ще сее, а измамникът ще жъне”, обясни порочната практика омбудсманът. Измамите с хиляди декари плодородна земя зачестиха след предишна промяна в Закона за арендата в земеделието, направена буквално в последния ден от работата на 43-ото Народно събрание. Така отпадна изискването за представяне на скица за имотите при регистрирането на договор за аренда в Агенцията по вписванията.

На 4 септември 2017 г. Мая Манолова внесе в Народното събрание предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието. Поправките претърпяха няколко “подобрения” и изменения, правени в края на дневния ред на заседанията на парламентарната Комисия по земеделие. Едно от тях предвиждаше до 22 юни да се подават нотариално заверени декларации в земеделските служби, с които да се удостоверява законността на наемните договори със срок над 1 г. – срок кратък и в крайно натоварен за земеделците период на жътвена кампания.

Стигна се до там, че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се обяви за приемането на “подходящи” изменения в ЗСПЗЗ, а министърът на земеделието Румен Порожанов изпрати официално предупредително писмо до председателя на Комисията по земеделие Десислава Танева, бивш аграрен министър. В него министър Порожанов очерта подробно скритите мини в предложените от законотворците изменения. Ето и основните акценти:

Поправките в закона за земята ще увеличат броя на “белите петна” в страната

– Въпросът е от фундаментално значение и предопределя земеползването за следващите години във всички аспекти – правни, агротехнически, подпомагане по директни плащания, прилагане на мерки от Програмата за развитие на селските райони, за които има и многогодишни ангажименти.

– Заличаването на непотвърдените с декларации договори ще доведе до неблагоприятни практически последици, като увеличаване на т .нар. “бели петна” или земеделските стопани ще са принудени да съставят едногодишни договори със съмнителна стойност.

– По силата на разпоредбите потвърждаваща декларация следва да подам и аз в качеството си на министър за договорите за ползване на земите от Държавния поземлен фонд или да потвърдя пълномощията на директорите на областните дирекции “Земеделие”, както и кметовете на общини – за земите от Ощинския поземлен фонд, които са сключени в резултат на проведени търгове или на основание на други разпоредби на ЗСПЗЗ.

– Тези процеси ще се отразят негативно върху отношенията между наемодатели и наематели, а впоследствие и в процедурите по изготвяне на споразумения за уедрено ползване на земеделските земи, а оттам и на правните основания за ползване на земите и заявяването им за директно подпомагане за следващата година. Разбира се негативното влияние ще засегне и земеделски площи, за които са поети дългосрочни ангажименти по схеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони.

Депутатите от мнозинството се вслушаха в част от препоръките на министъра и ги отразиха в окончателните поправки, за които българският народ най-напред научи от профила на Десислава Танева във Фейсбук. На другия ден вече се появиха и в стенограмите на Народното събрание, оплетени между параграфи, членове, алинеи и препратки към други текстове, от които един средноинтелигентен български земеделец трудно би разбрал нещо.

Десислава Танева Закон за земята

Поправките бяха оповестени от Танева първо във Facebook

Два дни след обнародването на измененията в ДВ, нотариусите, с които наш репортер разговаря, не са единодушни как ще се прилагат законовите поправки. Още по-несигурни в прилагането на промените са служителите от различните общински земеделски служби. Ето какво отговори МЗХГ на въпроси на Агроновините кога ще бъдат готови указанията към земеделските служби в страната, както и коя институция ще информира собствениците на земеделски земи или техните наследници на достъпен език за правата и задълженията им, породени от направените поправки в ЗСПЗЗ.

Аграрното министерство разяснява как ще се прилагат промените в закона за земята

– Договори за наем на земеделски земи могат да се сключват само от собственици на имотите или техни пълномощници, както и от лица, които притежават права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице.

– Договори за наем със срок повече от една година, в случаите на съсобственост могат да се сключват от съсобственици, които притежават поне 25 на сто идеални части от имотите, обект на съответния договор.

– За договори, които не са сключени от гореизброените правоимащи лица, в срок до 31 юли 2018 г. следва да се подаде декларация от собственик или съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота, или техни пълномощници, които да потвърдят действието на договора.

– В случаите на съсобственост върху имотите по договора, пълномощните следва да са подписани от съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.

– Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите.

– Скиците могат да се поискат от нотариуса, от службата по геодезия, картография и кадастър, а за землищата с действаща карта на възстановената собственост скиците се издават от общинската служба по земеделие. За землища, в които кадастралната карта се обслужва от общинската служба по земеделие, също могат да се предоставят скици на имотите.

– Споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за наем над една година се извършват в писмена форма, с нотариалното удостоверяване на подписите на страните.

От всичко казано дотук съвсем реална изглежда следната хипотетична история от, да кажем, Северозападна България. 80-годишният бай Иван от село Раковица, община Макреш, знае, че местна мутра е заграбила с фалшив  наемен договор нивите му. Бай Иван трябва да издири мутрата и любезно да я покани да отидат заедно при най-близкия нотариус, например във Видин.

Защо малкият земеделец ще стане още по-беден, а наемателят на земята му – още по-богат

Там двамата ще подпишат декларация, че нивите на бай Иван са наети съвсем законно, след което тази декларация трябва да се занесе в общинската земеделска служба в ОСЗ – Видин, офис Макреш. Ако бай Иван не пропътува тези километри и не се разбере човешки с мутрата да се откаже от субсидиите за нивите му, в края на тази стопанска година наемният договор ще се отпише автоматично от масивите на Агенцията по вписванията.

Справедливостта ще възтържествува и за бай Иван, и за мутрата, а някой трети ще договори за управление нивите на бай Иван като “бели петна”. Какво печели този трети? Получава земята на човека от Раковица при средно рентно плащане, а не при максималната за землището рента. И става още по-богат, бай Иван още по-беден, а за мутрата – колкото-толкова, до следващата схема. При това законна.

Споделете.

Коментирайте

Close