Нови изисквания за договорите, рентите и смяната на НТП в Закона за земеделските земи

0

Три дни след края на местните избори новият Закон за земеделските земи е внесен за обществено обсъждане. Той е досущ като този, който бе предложен в края на миналата година, но срокът за изготвянето му бе удължен. Повечето от предвидените промени си остават, но има и редица нови моменти.

Промени за строителните разрешения и промяната на НТП

Предвижда се след придобиването на земеделски земи да не може да се променя тяхното предназначение за срок от 7 години, но изключение ще има при строителството на инфраструктурни проекти. Промяната на начина на трайно ползване (НТП) на земеделските имоти, включени в обхвата на специализиран слой “Постоянно затревени площи”, ще става след изключването им от слоя със заповед на министъра на земеделието.

Друга промяна е свързана със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи. Отпада изискването в тригодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земеделска земя, да бъде поискано издаване на разрешение за строеж. Ако решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, влязло в сила до 24 май 2011 година, е изтекло поради незапочнато строителство, ще има нов двегодишен срок, в който заинтересованите лица могат да поискат тяхното потвърждаване.

Въвежда се доброволна комасация на земеделските земи

В проекта е уредена доброволната комасация на земеделските земи. Тя ще става на база писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земите и план за уедряване, одобрен със заповед на министъра на земеделието. Планът за уедряване може да включва изграждане на напоителни системи и съоръжения за борба с ерозията на почвите. В плана ще могат да се включват земеделски имоти – държавна или общинска собственост, като в тези случаи споразумението се подписва от министъра на земеделието, или от кметовете.

Променят сроковете на договорите за наем и аренда

Ограничава се продължителността на договорите за ползване – тя не може да превишава десет години за земи с полски култури и 30 години – за трайни насаждения. Целта е да се избегне дългосрочна обвързаност с неизгодни договори, включително, сключени от съсобственици с незначителен дял. Остава изискването за минимален 5-годишен срок на арендните договори и за сключването им от съсобственици, притежаващи повече от половината от земята. За договорите за наем и за съвместно обработване не е въведено правило за минимален срок – те могат да се сключват от съсобственици, притежаващи повече от 25 на сто от собствеността върху земята.

Млади фермери ще наемат държавна земя без търг

Земеделски земи от държавния поземлен фонд ще могат да се дават под наем или аренда без провеждане на търг, но по пазарни цени, на млади фермери на възраст до 40 години. Целта е да се стимулират младите да останат на село, да създадат нови стопанства или да разширят съществуващите. Земя без търг ще се дава и на еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които са създадени от фермери до 40 години.

За да получат земя младите фермери ще трябва да са регистрирани земеделски стопани, да са с постоянен и настоящ адрес в населено място на общината, в която са нивите, за нямат задължения към държавата и да обработват не повече от 200 дка земеделска земя. В проекта е предвиден и таван на терените, които ще се дават на младите фермери без търг – до 10 дка за създаване и отглеждане на зеленчукови култури, до 20 дка за трайни насаждения и до 50 дка за едногодишни полски култури. Срокът за отдаване под наем или аренда на земя на млади стопани за отглеждане на зеленчукови и едногодишни полски култури е до 10 години, а за трайни насаждения – до 30 години.

Продажба на земя на чужденци – за граждани на ЕС е разрешено

В новия закон ще се запази съществуващата забрана земя да се придобива от фирми, в които съдружници или акционери са регистрирани в офшорни зони, както и от регистрирани в страната компании, в които съдружници или акционери са граждани или фирми от страни извън ЕС.

Определяне на средното рентно плащане

Средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината. Предвидено е същото да се определя от комисия за областта, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, в левове на декар, според начина на трайно ползване на имотите.

Средната стойност на средното годишно рентно плащане се изчислява на база всички договори за периода от 20 януари на предходната година до 20 януари на текущата година, регистрирани в общинската служба по земеделие, за съответното землище. въвежда се 10-годишен давностен срок за изплащането на рентите, а когато договорът е сключен между юридически лица срокът за изплащане на рента е 3 години.

С компенсаторки ще могат да се плащат до 60% от държавната земя

Плащането на цената при търговете за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд може да става с поименни компенсационни бонове, с компенсаторни записи и с жилищни компенсаторни записи, които са регистрирани в Централния депозитар. Но е поставено изискване поне 40% от цената да се плаща от спечелилия търга участник с парични средства в левове.

Разпределение на пасища и ливади

В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето. След това ще се разпределят имоти от Общинския поземле фонд и Държавния поземлен фонд в съседни землища.

Споделете.

Коментирайте

Close