Вкуси България със SlowTours.bg

Спират проекти на млади фермери за зърно, билки, зайци и пъдпъдъци

0

Кандидатите за млади фермери няма да могат да кандидатстват с проекти за зърнени, етерично-маслени култури или гъби, както и за пъдпъдъци, зайци, копринени буби и други. Проектонаредбата за прилагане на подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” по ПРСР бе променена в последния момент и в нея голяма част от допустимите в предния вариант на наредбата култури и животни са отпаднали.

Отпадат билки, гъби и зайци за сметка на “бодливо грозде” и щрауси

Това означава, че ако един млад фермер е възнамерявал да кандидатства за финансиране с насаждения от лавандула и шипки, трябва да се откаже от подмярката или да измисли в последния момент какъв проект да подаде. Срокът за това е около месец, тъй като се очаква проекти да се приемат към края на месец август.

От списъка с допустими култури в новата проектонаредба са отпаднали всички зърнени, технически, фуражни, етерично-маслени и лекарствени култури и цветята. Отпаднало  е производството на семена и посадъчен материал, както и отглеждането на култивирана печурка и кладница. Вместо това в новата проектонаредба са въведени някои екзотични култури като “бодливо грозде”, едроплоден дрян, френско грозде, арония, касис.

Кандидатите за млади фермери ще представят проектите на английски език

При животните от списъка са отпаднали пъдпъдъците, зайците, конете, калифорнийските червеи, копринените буби, охлювите. Проекти за отглеждане на щрауси обаче ще се приемат.

Ново изискване е кандидатите по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” да представят проектите си на английски език. Резюмето на чужд език трябва да е около 2000 думи.

Ще се кандидатства през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), след публикуване на обява. Обявата ще съдържа началната и крайната дата за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020. Според консултанти, това ще доведе до много грешки при кандидатстването.

Добавен е индикатор за направена от страна на ползвателя на помощта инвестиция, като минималната стойност на закупените активи трябва да е 700 лева. Според новия текст, процедурата за прием на проекти на млади фермери ще се прекрати “при спиране на финансирането по ПРСР 2014-2020 или на част от нея”.

Споделете.

Коментирайте

Close