InVigor_Promo

Овцевъдите събориха в съда дискриминационен текст в Наредба 3 за субсидиите

2

Браншови организации на българските овцевъди събориха във Върховния административен съд дискриминационен текст в Наредба 3 на аграрното министерство за директните плащания. Той дава привилегии при субсидирането на овцевъди и козевъди, които отглеждат определени бройки автохтонни породи под селекционен контрол и по този начин дискриминира останалите стопани на овце и кози.

Според падналия в съда чл. 23 ал. 1, “право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода”.

“Не става ясно и как обвързаното с производството подпомагане е стимул за количеството животни, визирано в чл. 23 от Наредбата, а не касае други случаи, които се нуждаят от стимулиране”, посочва в мотивите си към решението петчленен състав на ВАС.

“Чл. 52, ал. 6 от Регламент /ЕС/№1307/2013 г. изрично определя, че обвързаното с производството подпомагане е под формата на годишно плащане и се отпуска в рамките на определени количествени граници и въз основа на определен брой животни, т. е. количеството животни е критерий за размера на годишното плащане, свързано с обвързаното с производството подпомагане, а не дали да се плати и на кого”, допълват магистратите.

Симеон Караколев

Симеон Караколев Сн. БНТ

Справедливостта за честните българските овцевъди и козевъди възтържествува в съда, коментира за Агроновините Симеон Караколев, председател на НОКА.

Решението на Върховния съд е добро и за излъскване на имиджа на земеделското министерство, което определя към кои сектори, как и колко субсидии ще се насочат, допълни лидерът на асоциацията.

Делото продължи във ВАС повече от година, след жалба, подадена от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), Националната асоциация за развъждане на млечните овце в България, Асоциацията за развъждане на млечните породи кози, Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България и Асоциацията за развъждане на млечни породи овце. С нея браншовиците оспориха дискриминационния чл. 23 от  Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания в редакцията й от 28.02.2017 г., обнародвана в бр.19 на Държавен вестник.

Поправките в Наредба 3 за директните плащания бяха направени през януари 2017 г. Първоначалната идея бе животновъди с до 50 овце или кози да не получават подпомагане, защото са икономически неефективни. Целта бе насърчаване на малките овцевъди и козевъди да се кооперират и да запишат общо такава бройка животни, която да им даде право да получават субсидии. На практика обаче привилегии получиха развъдчиците на автохтонни породи. Същият проблем имат говедовъдите и биволовъдите, но не и тези, които наблягат на месодайните породи под селекционен контрол.

По време на протестите на близо 400 говедовъди през зимата за дискриминационното финансово подпомагане, колегите им със субсидии за месодайни животни под селекционен контрол не ги подкрепиха.

Какво пише в отменения от ВАС член на Наредба 3?

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
4. са с доказан произход;
5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.
(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.

От какво се страхува земеделското министерство?

Няма основание за претенции за компенсации и пропуснати ползи от отменения чл. 23 на Наредба №3 за директните плащания, застрахова се в аванс Министерството на земеделието, храните и горите и уточни, че решението на ВАС по никакъв начин не засяга подпомагането на животновъдите за кампания 2017 г.

Ето какво гласи още официалната позиция на МЗХГ, разпространена до медиите след въпрос на Агроновините:

“Решението на ВАС е поради формално неспазена процедура по Закона за нормативните актове. Като мотиви са посочени липса на таблица за съответствие с правото на ЕС и доказателства за предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Те не са по същество на текста на чл. 23.

Решението на ВАС не е осъдително, а отменително. Същото има действие само занапред. Не засяга правата придобити за кампания 2017 г. преди датата на постановяването му. Неоснователни са тиражираните тези относно предявяване на претенции за компенсации и пропуснати ползи”.

loading...
Споделете.

2 коментара

 1. СГК – Симеон Генов Караколев03.07.2018, 22:03 Р Е Ш Е Н И Е № гр. В. Търново, 07.03.2012 год. В ИМЕТО НА НАРОДА Великотърновският районен съд, наказателна колегия, десети състав, в публично заседание на седми февруари през две хиляди и дванадесетата година в състав: Районен съдия: Д.Чалъкова при секретаря Д.К. и в присъствието на прокурора…, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2710 по описа на ВТРС за 2011 год., за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на глава двадесет и осма от НПК. Постъпило е предложение от ВТРП за освобождаване от наказателна отговорност на дееца С.Г.К. с налагане на административно наказание на основание чл. 78 а от НК. В съдебно заседание ВТРП не изпраща представител и не заема становище. Деецът лично в съдебно заседание моли съда за минимално наказание. Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: С.Г.К. е земеделски производител. В периода 26.06.2008 год. – 22.03.2009 год. е бил прокурист на ЕТ „Вили – Велислава Величкова” гр. Велико Търново, която фирма също се занимавала със земеделско производство и отглеждане на овце. Освен това е бил регистриран и като управител на фирма „Виктор – 04” ЕООД гр. Велико Търново и председател на Сдружение „Национална асоциация за развъждане на Синтетична популация българска млечна” НАРСПБМ гр. Велико Търново. Чрез тези фирми К. инвестирал в изграждането на две бази за отглеждане на животни в с. Кесарево и гр. Килифарево и в земеделски земи. Освен това кандидатствал и за получаване на субсидии по програма „Сапарад”. Нуждаел се обаче и от още парични средства, но вече бил изчерпал възможностите си за предоставяне на обезпечение за отпускане на кредити от банки. Поради това се сдобил с неистински удостоверения, че има вземания за субсидии по програма СЕПП и СНД от ДФ „Земеделие”. В посочения период влязъл в преговори със служители на „СИ Банк” АД, Клон Велико Търново за сключване на договори. От името на ЕТ „Вили – Велислава Величкова”, от името на „Виктор – 04” ООД гр. В. Търново, от името на НАРСПБМ – В. Търново, и лично като земеделски производител, К. представил пред служителите на банката от Клон В. Търново и от ЦУ гр. София следните неистински документи: – Удостоверение изх. № 01-04245620.08.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с № 1591421912.05.2008 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност; – Протокол № 101.07.2008 год. за проведено Общо събрание на “Национална асоциация за развъждане на Синтетична популация българска млечна” (НАРСПБМ) – гр. Велико Търново, на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.П.Г. по установеният ред и форма, в качеството му на длъжностно лице, председател на Общото събрание, в кръга на службата му и от Д.Д.Н., по установеният ред и форма в качеството й на протоколчик на Общото събрание, в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. – Удостоверение изх. № 01-042-56420.10.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с № 1741631122.05.2008 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. – Удостоверение изх. № 01-042-67716.12.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с УИН 0427050813324 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице -ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. По описания начин деецът създал убеждение у банковите служители, че: – ЕТ „Вили – Велислава Величкова” гр. В. Търново е подал в ОРА гр. Велико Търново общо заявление за плащане на площ за 2008 год. с № 15914201 от 12.05.2008 год. и таблица към него за 747.07 ха по схема СЕПП, за което има вземане за субсидия от ДФ „Земеделие” в размер на 125 лева на хектар или общо за 93383.75 лв.; че НАРСПБМ е подала в ОРА – В. Търново общо заявление за плащане на площ за 2008 год. с № 15914219 от 12.05.2008 год. и таблица към него за 330,08 ха по схема СЕПП, за което има вземане по субсидия от ДФ „Земеделие” в размер на 125 лв. на хектар общо за 41260 лв.; – „Виктор – 04″ ООД гр. В. Търново е подало в ОРА гр. Велико Търново общо заявление за плащане на площ 2008 год. с № 17416311 от 22.05.2008 год. и таблица на използваните парцели към него за 758,51 ха по схема СЕПП и за 267.73 ха по схема СНД и има вземане от субсидия към ДФ „Земеделие” в размер на 125 лв. на хектар, или общо за 94813.75 лв. по СЕПП и по 93 лв. на хектар или общо за 24898.89 лв. по СНД; – С.Г.К. като земеделски производител е подал в ОРА – В. Търново общо заявление за плащане на площ за 2008 год. с УИН 0427050813324 и таблица към него за 370 ха по СЕПП и за 363 ха по СНД, за което има вземане към ДФ „Земеделие” в размер на 125 лв. или общо за 46 250 лв. по СЕПП и в размер на 93 лв. на хектар или общо за 33 759 лева по СНД. „СИ Банк” АД, клон гр. Велико Търново сключила договори за кредит и отпуснала кредити в размер на 84 000 лева на името на ЕТ „Вили – Велислава Величкова”; 10 700 лева на името на „Виктор – 04” ЕООД и 72 000 лева на името на С.Г.К. като земеделски производител. От отпуснатите кредити К. успял да усвои общо 275 546.45 лева, които вложил в бизнеса си като земеделски производител. По всеки от тези кредити като обезпечение деецът издал запис на заповед от името на представляваните от него фирми и сдружения, които авалирал. Впоследствие обаче са извършени проверки по реално подадените заявления за получаване на субсидии от К. и фирмите му към ДФ „Земеделие” по програмите СЕПП, СНД и Сапард. Установени са нередности по първите две програми и е отказано изплащането на субсидиите по тях, а това по програма Сапарад е отложено. Това поставило К. в затруднено финансово положение и той не бил в състояние да обслужва редовно кредитите си към „СИ Банк” АД. Срещнал се с управителя на банковия клон в гр. Велико Търново, в следствие на което подписал анекси като представил като обезпечение цялото си движимо и недвижимо имущество и това на фирмите, които представлявал. Но К. продължил да не обслужва редовно кредитите си поради финансовите затруднения и това наложило да бъдат обявени за изискуеми и да се пристъпи към събирането им по съдебен ред от страна на банката. Горната фактическа обстановка се наложи от събраните в хода на съдебното следствие доказателства. Описаното от фактическа страна обуславя извод за съставомерност от обективна и субективна страна на престъпния състав на чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, вр.чл. 26 ал. 1 от НК. Налице са основанията за приложението на чл. 78 а от НК: деецът е пълнолетен, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван по реда на раздел ІV, глава 8 от НК, не са налице невъзстановени от престъплението имуществени вреди и най – тежкото наказание, предвидено за него, е лишаване от свобода до три години. Установеното материално положение и имотно състояние на дееца мотивира съда да наложи административно наказание глоба в минималния размер от 1000 лв. Водим от горното и на основание чл. 378, ал. 4, т.1 от НПК вр. с чл. 78 а, ал. 1 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА С.Г.К., роден на *** *** **, живущ ***, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работи, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от време от 26.06.2008 год. до 22.01.2009 год. в гр. София и гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, в “СИ Банк” АД – централно управление и клон Велико Търново, съзнателно се ползвал от неистински официални документи, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, както следва: За периода от време от 26.06.2008 год. до 04.07.2008 год. съзнателно се ползвал от: – Удостоверение изх. № 01-04211205.06.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с № 1591420112.05.2008 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За периода от време от 25.08.2008 год. до 03.09.2008 год., съзнателно се ползвал от: – Удостоверение изх. № 01-04245620.08.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с № 1591421912.05.2008 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд „Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност; – Протокол № 101.07.2008 год. за проведено Общо събрание на “Национална асоциация за развъждане на Синтетична популация българска млечна” (НАРСПБМ) – гр. Велико Търново, на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.П.Г. по установеният ред и форма, в качеството му на длъжностно лице, председател на Общото събрание, в кръга на службата му и от Д.Д.Н., по установеният ред и форма в качеството й на протоколчик на Общото събрание, в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За периода от време от 25.08.2008 год. до 31.10.2008 год. съзнателно се ползвал от: – Удостоверение изх. № 01-042-56420.10.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с № 1741631122.05.2008 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 год., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За периода от време от 08.01.2009 год. до 22.01.2009 год. съзнателно се ползвал от: – Удостоверение изх. № 01-042-67716.12.2008 год., на който документ е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице – ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, – Заверки за вярно с оригинала върху копие на Общо заявление за плащания на площ 2008 год. с УИН 0427050813324 год. и върху копие на Таблица на използваните парцели 2008 г., на които документи е придаден вид, че е съставен от Д.С. по установеният ред и форма, в качеството и на длъжностно лице -ръководителя на Областна Разплащателна Агенция – Велико Търново към Държавен фонд “Земеделие” в кръга на службата й като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като на основание чл. 78 А от НК като му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 15 – дневен срок от получаване на съобщението от страните пред ВТОС. Районен съдия:

  • Екатерина Терзиева on

   ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ОТ ЕК, СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ FACEBOOK, TWITTER И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ГИГАНТИ YOUTUBE И MICROSOFT КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕЗИК НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕТ, РЕДАКЦИЯТА НА АГРОНОВИНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЮЗЪР С ИМЕЙЛ: noa_branch@abv.bg С КОМЕНТАР, ПУБЛИКУВАН ОТ b_chilingirov – Национална овцевъдна асоциация
   http://www.noa.bg/user_forum.aspx?username=b_chilingirov
   Име: Б. ЧИЛИНГИРОВ. Фамилия: Адрес: Тел. 1: Тел. 2: Добавен: 2/7/2012 2:30:55 PM, ЧЕ ЧЕТИРИТЕ КОМЕНТАРА ИЗПРАТЕНИ ЕДИН СЛЕД ДРУГ ВЪВ ФОРУМА НА САЙТА ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИРАНИ КАТО СПАМ.
   РЕДАКЦИЯТА НЕ СЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН С ИЗНЕСЕНИТЕ В КОМЕНТАРА ТВЪРДЕНИЯ. ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД В СЛУЧАЙ НА СЪДЕБЕН КАЗУС МЕЖДУ ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ!

Коментирайте

Close