Шепа големи фермери прибират субсидиите за биологично земеделие

0

Тесен кръг едри фермери, които обработват по над 1000 декара площи, прибират повечето субсидии за биологично земеделие. 80% от средствата за подпомагане на полски култури по направление “Биологично растениевъдство” отиват у едва шест на сто от земеделските производители.

6% от земеделците прибират 80% от субсидиите за био полски култури

Данните са от анализа, изготвен по искане на Европейската комисия, за преразглеждане на нивата на подпомагане по мярка 11 “Биологично земеделие”. Същите тези шест процента от фермерите заявяват и 62% от парите за подпомагане на площите с ароматни и медицински растения, както и 65% от постоянно затревените площи.

Много ПЗП-та се заявяват без животни

Голяма част от постоянно затревени площи се заявяват без животни, показва анализът. Кандидатите по мярката получават подпомагане само за пасища или ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни с биологичните пасища.

За да се пресече тази порочна практика, на 14-то заседание на Комитета по наблюдение беше гласувано шесто изменение на ПРСР, като сред промените е отпадането на възможността да се заявяват постоянно затревени площи без биологични животни.

Изискват гъстота на животните върху хектар площ

По направление “Биологично растениевъдство” се въвежда изискване за гъстота от една животинска единица на два хектара постоянно затревени площи, като животните следва да бъдат сертифицирани и преминали периода на преход към биологично производство. В разпределението на субсидиите за биоземеделие ще има и други промени, става ясно от доклада на зам-министъра на земеделието д-р Лозана Василева с мотивите за промяна на Наредба 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие”. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 17 февруари в Портала за обществени консултации.

5% субсидии по мярка 11 за площите над 50 хектара

Подпомагането за групите на полските и ароматните култури вече ще е в размер на 100% за първите 50 хектара от стопанството. За площите над 50 ха ще се предоставя финансово подпомагане в размер на 5%. Промяната е за да се гарантира, че сумата от 40 млн. евро, които ще бъдат прехвърлени към бюджета на мярка 11 “Биологично земеделие”, ще стигне и до малките стопанства до 50 хектара. С въвеждането на новите правила по-голям брой земеделски стопани могат да кандидатстват по мярката и да развиват своите стопанства по метода на биологичното земеделие.

Който не представи сертификат за био връща 100% от субсидиите

С промените в наредбата се прецизират текстове за прекратяването на ангажименти от ДФЗ – РА и начина на възстановяване на получените субсидии. Когато земеделският стопанин е преминал периода на преход към биологично производство и не е представил сертификат или писмено доказателство за съответствие на Държавен фонд “Земеделие”, той ще възстановява 100% от получените до момента субсидии за биологично земеделие.

Стопани, които са изпълнявали ангажимент по мярка 11 няма да имат право да заявяват нови ангажименти площи, животни или пчелни семейства за подпомагане като биологични. Целта е отделни земеделски стопани, които са изпълнявали многогодишните си ангажименти, да не се явят като нови кандидати по мярката вместо да удължат ангажиментите си. По този начин ще се гарантира, че бюджетът за следващия програмен период няма да бъде натоварен излишно.

Споделете.

Коментирайте

Close